Posts tagged 早餐
要帮你买早餐吗?How about a tawanese breakfast for you?

清晨,不论你习惯早起运动或是失眠睡不着,īngchén, búlùn nǐ xíguàn zǎoqǐy ùndòng huòshì shīmián shuìbùzháo, 记得晒晒早晨温暖的阳光, qjìdé shàishài zǎochén wēnnuǎn de yángguāng, 然后再找一家台式豆漿店,吃一吃道地的早餐店。 ránhòu zài zhǎo yījiā táishì dòujiāngdiàn, chīyīchī dàodìde zǎocāndiàn.

Read More